Теми магiстерських робiт

Примірний перелік тем магістерських робіт

Магістерська робота є випускною дипломною кваліфікаційною роботою, яка повинна засвідчити наявність у слухача магістратури сформованих умінь аналізу та узагальнення теоретичної наукової інформації, нормативно-правових актів, статистичних даних, практичних аспектів державного управління (місцевого самоврядування).
Робота виконується слухачем самостійно, відповідно до графіку, узгодженого із керівником роботи. Обов’язковими структурними елементами роботи є: вступ, основна частина (не менш, як два розділи), висновки, список використаних джерел. Робота виконується на комп’ютері і друкується на аркушах формату А4 (шрифт Times New Roman; кегль – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху і знизу – по 20 мм). Рекомендований обсяг роботи 75-90 сторінок.
Захист магістерських робіт відбувається прилюдно, на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії. Під час захисту автор роботи повинен насамперед аргументувати цінність отриманих результатів дослідження для практики державного управління (місцевого самоврядування).
Наведений перелік тем магістерських робіт є примірним і має на меті допомогти слухачеві у виборі та формулюванні теми власного дипломного дослідження.

1. Аграрний сектор регіону: сучасний стан та перспективи розвитку.
2. Боротьба з ухиленням від сплати податків (на прикладі конкретного району, міста чи області).
3. Вдосконалення системи фінансового контролю в Україні.
4. Попередній контроль в процесі касового виконання бюджетів органами Державного казначейства України.
5. Взаємовідносини України і Європейського Союзу (економічний, правовий або політичний аспект).
6. Використання потенціалу засобів масової комунікації у процесі прийняття управлінських рішень (на прикладі  конкретного району, міста чи області).
7. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні на шляху до Європейського Союзу.
8. Громадянське суспільство у контексті національної безпеки України.
9. Демографічна ситуація в регіоні та шляхи її покращення.
10. Державна молодіжна політика в Україні (на прикладі конкретного району, міста чи області).
11. Державна підтримка сільськогосподарських виробників (на прикладі конкретного району чи області).
12. Державна політика в сфері соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.
13. Державна політика в управлінні вищими навчальними закладами в регіоні.
14. Державна політика України в сфері охорони праці.
15. Державна політика щодо профілактики правопорушень і злочинності серед неповнолітніх.
16. Державне управління інвестиційним процесом (на прикладі конкретного району, міста чи області).
17. Державне управління у сфері енергозбереження.
18. Джерела та резерви підвищення дохідності місцевих бюджетів (на прикладі конкретного району, міста чи області).
19. Диспропорції регіонального розвитку в Україні та шляхи їх подолання.
20. Економічна та фінансова основа місцевого самоврядування (на прикладі конкретного району, міста чи області).
21. Економічні засади реалізації програми земельної реформи в регіоні.
22. Економічні умови розвитку зеленого туризму.
23. Заходи державного контролю у сфері використання водних ресурсів (на прикладі конкретного району, міста чи області).
24. Захист сільськогосподарських товаровиробників у випадках надзвичайних природних ситуацій (на прикладі конкретного району чи області).
25. Корупція в державних установах: причини і шляхи запобігання.
26. Менеджмент в галузі культури.
27. Менеджмент соціальної роботи з дітьми та молоддю: шляхи удосконалення.
28. Методи та засоби інвестиційної політики в умовах перехідної економіки в Україні.
29. Механізм бюджетного контролю.
30. Моніторинг громадської думки щодо дій органів влади.
31. Надання адміністративних послуг органами державної виконавчої влади.
32. Національна безпека України: демографічний аспект.
33. Необхідність та шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою України.
34. Оптимізація роботи кадрової служби (на прикладі місцевої державної адміністрації).
35. Особливості діяльності органів виконавчої влади у прикордонних районах (на прикладі конкретного району).
36. Пенсійний фонд України як складова фінансової системи держави.
37. Політична реформа в Україні.
38. Правова основа діяльності митних органів України: шляхи удосконалення.
39. Правові основи місцевого самоврядування.
40. Проблеми реалізації делегованих повноважень органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування (на прикладі конкретного району).
41. Проблеми формування двопалатного парламенту
42. Проблеми зайнятості та міграції населення України: демографічний аналіз (на прикладі конкретного району, міста чи області).
43. Проблеми централізації та децентралізації влади в Україні.
44. Протокольна робота в органах місцевого самоврядування, колегіальних органах державної влади та напрями її удосконалення.
45. Реформування освітньої системи України за роки незалежності.
46. Розвиток та шляхи удосконалення банківської системи в Україні.
47. Розвиток туристичного бізнесу в контексті створення економічних умов для діяльності зеленого туризму в малих містах України.
48. Соціальне забезпечення в Україні і шляхи його вдосконалення.
49. Соціальний захист малозабезпечених верств населення через надання субсидій та шляхи його удосконалення.
50. Становлення, розвиток та перспективи Державного казначейства України.
51. Статус Кабінету Міністрів України в контексті конституційної та адміністративної реформ.
52. Створення в Україні передумов переходу від стратегій подолання бідності до стратегій запобігання бідності.
53. Сучасний стан та перспективи розвитку агропромислового комплексу (на прикладі області).
54. Удосконалення кадрового потенціалу місцевого самоврядування в регіоні.
55. Удосконалення механізму регулювання конкурентного середовища (на прикладі конкретного району, міста чи області).
56. Удосконалення організації діяльності Державної податкової служби (на прикладі ДПІ в конкретному місті чи районі).
57. Удосконалення політики держави щодо розвитку малого підприємництва на регіональному рівні (на прикладі області).
58. Удосконалення системи перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців (на прикладі області).
59. Удосконалення системи фінансового контролю в органах державної контрольно-ревізійної служби України.
60. Удосконалення управління розвитком малого та середнього бізнесу (на прикладі області).
61. Удосконалення функціонування місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.
62. Форми участі політичних партій у здійсненні державної влади та місцевого самоврядування.
63. Формування оптимального устрою України: етнопсихологічні та геополітичні передумови.
64. Формування та зміцнення дохідної бази державного бюджету.
65. Церква і держава: проблеми взаємодії у сучасній Україні
66. Шляхи залучення іноземних інвестицій у розвиток туристичної індустрії.
67. Шляхи зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування.
68. Шляхи удосконалення міжбюджетних відносин в Україні.
69. Шляхи удосконалення фінансування освітньої галузі в регіоні.
70. Система державного управління в конкретній зарубіжній державі: порівняльний аналіз.
71. Реалізація державної влади на українських землях в історичній ретроспективі (на прикладі одного з державних утворень – Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Запорізька Січ, УНР, ЗУНР, Гетьманат П. Скоропадського): уроки для сучасності.
72. Правове регулювання трудових відносин науково-педагогічних працівників.
73. Проблеми запровадження суду присяжних в Україні.
74. Гуманізація державного управління (на прикладі…).
75. Людиноцентризм як основа підвищення ефективності державного управління в Україні.
76. Світоглядні основи формування ефективного управління в соціально-гуманітарній сфері.
77. Сучасні інформаційні виклики в діяльності органів державного управління.
78. Удосконалення управління використанням земельних ресурсів (на прикладі району чи області).
79. Формування регіональної програми розвитку туристично-рекреаційного комплексу.
80. Розробка механізмів самореалізації територіальних громад.
81. Розробка механізмів залучення територіальних громад до вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіону.
82. Роль органів державного управління в мотивації населення територій до підприємницької діяльності.
83. Інформаційне законодавство: український та зарубіжний досвід.
84. Висвітлення діяльності державних органів влади та органів місцевого і регіонального самоврядування на сторінках преси.
85. Правові рамки діяльності українських засобів масової комунікації.
86. Роль держави у стимулюванні інноваційного розвитку України.
87. Формування політичної ідеології в контексті національного відродження України.
88. Україна в контексті світових модернізацій них процесів: проблеми і перспективи.
89. Політична культура і політична свідомість українського суспільства.
90. Політична ідеологія в контексті розвитку політичної системи України.
91. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні.
92. Регіональна політика України в умовах розвитку політичної системи.
93. Перспективи регіональної політики України в контексті європейського досвіду.
94. Система виконавчої влади України: проблеми управління.
95. Реформування органів виконавчої влади: від адміністративно-командної до демократичної системи управління.
96. Пострадянський процес суспільної трансформації: утопізм і раціональність державної політики.
97. Стратегія цільового управління в системі державної влади.
98. Феномен радянської правової культури та його вплив на систему державного управління в Україні.
99. Місце, роль та функції національної держави в контексті сучасних глобалізаційних процесів.
100. Концептуальні засади функціонального обстеження органів виконавчої влади.
101. Державна політика як фактор життєдіяльності суспільства.
102. Управлінське консультування як умова ефективності державного управління.
103. Оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління : зарубіжний досвід.
104. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття і реалізації державно-управлінських рішень.
105. Особливості стратегічного планування в органах державного управління.
106. Іноземний досвід впровадження управління якістю в роботу органів влади.
107. Міжнародні стандарти державного управління.
108. Інноваційні технології діяльності органів державного управління.
109. Надання якісних послуг як шлях формування позитивного іміджу органів влади.
110. Залучення громадськості як публічна політика органів місцевого самоврядування (на прикладі діяльності 111. органів самоорганізації населення).
111. Взаємодія жіночих громадських організацій з органами державної влади як фактор здійснення гендерної політики в Україні.
112. Становлення та функціонування органів державної влади України в контексті євроінтеграційних процесів (1991-2010 рр.).
113. Адміністрація Президента України: проблеми визначення статусу.
114. Політико-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України.
115. Статус державного службовця та народного депутата : порівняльний аналіз.
116. Шляхи вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій.
117. Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його інституціонально-системного втілення в Україні.
118. Перспективи розвитку органів самоорганізації населення.
119. Реформування оплати праці державних службовців відповідно до підходів Європейського Союзу.
120. Міські засоби масової інформації як політико-управлінський інститут.
121. Світовий досвід побудови електронного уряду.
122. Проблема реформування функцій та організаційних структур в умовах інформатизації державного управління.
123. Регуляторна політика у сфері підприємництва.
124. Формування цілісної системи з підтримки розвитку підприємництва на місцевому рівні.
125. Формування та розвиток інфраструктури підтримки бізнесу.
126. Залучення зовнішніх ресурсів органами місцевої влади для розвитку власних територій.
127. Забезпеченість виконання стратегій розвитку територіальної громади місцевими бюджетами.
128. Місцеві бюджети та їх можливості фінансового забезпечення сталого розвитку територій.
129.Розробка ефективних стратегій розвитку локальних громад.
130. Забезпечення умов реалізації економічних стратегій локального розвитку.
131. Роль неурядових організацій в забезпеченні місцевого розвитку.
132. Проблеми та перспективи розвитку промислових та індустріальних зон в Україні.
133. Формування системи механізмів місцевого економічного розвитку.
134. Технології формування та реалізації економічних пріоритетів розвитку територій України органами місцевого самоврядування.
135. Діяльність державної, регіональної та місцевої влади по залученню прямих іноземних інвестицій.
136. Стратегія зростання конкурентоспроможності території: проблеми розробки та реалізації.
137. Діяльність органів місцевого самоврядування по залученню прямих іноземних інвестицій.
138. Стратегія реформування житлово-комунального господарства.
139. Державне регулювання процесів соціально-економічного розвитку регіонів.
140. Державне управління процесами регіонального соціально-економічного розвитку.
141. Особливості державного управління процесом формування сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату в регіоні.
142. Особливості механізму формування, розробки та реалізації соціально-економічної політики «проблемних» регіонів.
143. Особливості розроблення та реалізації комплексних регіональних (муніципальних) цільових програм.
144. Управління місцевим бюджетом за програмно-цільовим методом.
145. Інституційне (фінансове) забезпечення розробки та реалізації регіональних цільових програм транскордонного співробітництва.
146. Особливості розроблення та реалізації регіональної (муніципальної) цільової програми розвитку малого підприємництва (ЖКГ, енергозбереження, збереження екології та довкілля, охорони здоров’я, спорту).
147. Соціальні виплати як механізм соціального захисту населення: шляхи удосконалення.
148. Удосконалення соціального захисту населення.
149. Соціальне забезпечення в Україні та шляхи його вдосконалення.
150. Мотивація праці державного службовця.
151. Громадська довіра до державної служби: проблеми становлення і розвитку.
152. Соціально-психологічне становлення особистості державного службовця.
153. Соціальна робота з дітьми та молоддю.
154. Функції і обов’язки державного службовця: шляхи оптимізації.
155. Теоретичні та організаційно-правові засади управління персоналом у державному органі.
156. Державна політика України у сфері релігійного життя.
157. Стан соціального страхування і пенсійна реформа в Україні.
158. Роль зв’язків з громадськістю у діяльності державних органів.
159. Функції контролю в органах державної влади.
160. Колективна взаємодія як складова управлінського потенціалу керівника.
161. Планування роботи та робочого часу державного службовця.
162. Удосконалення роботи податкової служби.
163. Діяльність митних органів в Україні та шляхи їх вдосконалення.
164. Термінологічні особливості кадрового дискурсу в державному управлінні.
165. Теоретичні засади державної кадрової політики в України: становлення, розвиток, сучасний стан.
166. Нормативно-правові засади добору кандидатів на ІІІ-VІІ категорії посад державних службовців.
167. Особливості кадрового забезпечення органів державної влади в зарубіжних країнах.
168. Професійні стандарти для державних службовців: потреба систематизації і удосконалення.
169. Удосконалення шляхів заповнення вакансій ІІІ-VІІ категорії посад державних службовців.
170. Стажування: суть та можливі шляхи удосконалення.
171. Особливості проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад державних службовців.
172. Акмеологічні аспекти формування особистості державного службовця: компетенції, компетентність, професіоналізм, майстерність.
173. Професійно значущі якості особистості державного службовця.

174. Державне регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі територіального утворення).
175. Стратегічне управління розвитку територіального утворення.
176. Удосконалення системи мотивації у державній службі.
177. Управління людським капіталом територіального утворення.
178. Управління якістю в органах державної влади.soltech1